ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสันติสานเสวนาวิชาการผ่านมุมมองผู้หญิง Gender Lens by Peace Lady หัวข้อ บทบาทสถาบันศาสนากับการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสันติสานเสวนาวิชาการผ่านมุมมองผู้หญิง Gender Lens by Peace Lady หัวข้อ บทบาทสถาบันศาสนากับการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว วันเสาร์ ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00-17.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://forms.gle/vmvwf3ub58CWB3vy9
กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2564
(ผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมอบรม และทำแบบประเมินเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตร กรุณากรอกอีเมล์และชื่อให้ถูกต้อง เพื่อการพิมพ์และจัดส่งเกียรติบัตร)
——————-
รหัสห้อง Zoom
กด Link เข้าห้อง ZOOM ? https://zoom.us/j/6766961123
(หรือ Zoom Meeting ID 6766961123)
เปิดระบบเวลา 12.00 น. (21 ส.ค. 64)
——————-
ประสานงานและดำเนินรายการ
โดย อาจารย์ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มจร
——————-
ดำเนินการจัดงานโดย: หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ, วิทยาเขตเชียงใหม่, วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, สถาบันพระปกเกล้า,
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, และสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 6
สนับสนุนโดย: งานวิจัยครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงด้วยพี่เลี้ยง ทุนสนับสนุน วช.และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
—————————-
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: ครอบครัวพลังบวกด้วยพี่เลี้ยงชุมชน
www.ps.mcu.ac.th
สอบถามอีเมล์
khantong.wat@mcu.ac.th
peace@mcu.ac.th

Show More
Close